Vedtægter for Gram Højskole

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. Gram Højskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.
Stk. 2. Institutionen er oprettet den 1/9 2020 og har adresse Slotsvej 19, 6510 Gram.
Stk. 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med den grundtvigske tradition at drive en almen folkehøjskole inden for rammerne af de gældende regler om folkehøjskoler.
Stk. 4. Skolens værdigrundlag:

Gram Højskole er en almen, grundtvigsk folkehøjskole.
Vi tror på den levende, brede, almene folkeoplysning, som har sit udspring i oplysningstidens tanker om, at det enkelte individ har værdi og fortjener lige forudsætninger for at deltage i diskussionen om vores samfunds fremtid.

Gram Højskole stiller spørgsmål til den enkelte og til samfundet
Vi tror på, at den enkeltes kendskab til historie, kultur og natur er en forudsætning for at kende sig selv, fællesskabet og samfundet. Vi tror på, at de to væsentligste spørgsmål både et individ og et samfund kan stille sig er ”hvordan er vi kommet hertil?” og ”hvordan gør vi det endnu bedre herfra?”. Vi tror ikke på, at der findes endelige svar på indretningen af det gode liv eller det gode samfund, men at forbedringen findes i den evige diskussion af vores fælles muligheder.

Derfor tvivler vi på dogmer, uanset om de er gamle eller nye, religiøse, ideologiske eller blot oppe i tiden. Vi tror på, at kritiske spørgsmål til den til enhver tid gældende tidsånd er den bedste måde at udvikle mennesker, fællesskab og samfund.

Gram Højskoles undervisning har rod i den skandinaviske skoletradition.
Vi tror på, at undervisning foregår mellem elever og lærere i fællesskab og ikke fra lærer til elev. Vi tror på, at undervisning beror på inspiration og begejstring af både elev og lærer. Vi tror på, at respekt mellem lærer og elev skal være gensidig og opnås ved personlige bånd og levet liv.

Gram Højskole sætter den enkeltes handlinger i kontekst til både eget liv, nære fællesskaber og samfundet.
Vi tror på en aktiv, moderne fortolkning af begreberne livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, hvor hver enkelt får lejlighed til at reflektere over det gode liv.
”En gang imellem standser hun forskrækket og tænker: jamen er dette da livet? Findes der ikke andet? Skal jeg i al evighed stå op om morgenen, klæ mig på, vaske og rede mig og cykle ind gennem byen til otte timers udslettelse – for bagefter at ha udsigt til lidt aftenlig dans, flirt og flygtig forelskelse? Er livet ikke mere? Og den vældige strøm der er i hendes indre, bruser op og gør modstand og tvinger de blinde øjne til at se, det bange sind til at erkende” – fra ”Barndommens Gade”, Tove Ditlevsen, 1943.

Gram Højskole er et sted for samtale og diskussion.
Vi tror på, at respektfuld samtale er den væsentligste forudsætning for et velfungerende civilsamfund. Som samfund mister vi evnen til at føre en fornuftig demokratisk samtale, når debatten om de svære spørgsmål udspiller sig som verbal guerillakrig mellem befolkningsgrupper, som skriger ad hinanden, men sjældent lytter. Som insisterer på deres, men ikke anerkender andres.

Derfor tror vi på, at alle emner og holdninger skal mødes i debat, uanset tidsåndens fordømmelse af specifikke synspunkter. Vi tror på, at samfundet styrkes af at lade mennesker mødes af og bryde med holdninger og synspunkter, der er fjernt fra deres egne.

Gram Højskole er åben for alle
Vi tror på, at mennesker fra alle dele af samfundet har plads på en højskole og at alle – uanset baggrund – har fortjent en plads i diskussionen om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Det betyder ikke, at alle mennesker skal repræsenteres på alle kurser, men at højskolen skal være attraktiv for mennesker uanset deres ståsted i livet.

§ 2. Skolekreds

Stk. 1. Bag skolen står Gram Højskolekreds.
Stk. 2. Gram Højskolekreds har til formål at støtte skolen i dens virksomhed. En person, som ønsker at blive medlem, skal være myndig og føle sig knyttet til skolen og gå ind for skolens formål og idégrundlag. Myndige privatpersoner skal udgøre flertallet af skolekredsen/repræsentantskabet.
Stk. 3. Foreninger, herunder Gram Højskoles elevforening, offentlige myndigheder, institutioner o.l. kan være medlemmer af skolekredsen, hvis de føler tilknytning til skolen og er villige til at bidrage til skolens økonomiske drift.
Stk. 4. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.
Stk.5. Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt kontingent mindst én gang årligt, som fastsat ved den årlige generalforsamling. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.
Stk. 6. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Foreninger, offentlige myndigheder mv. har kun én stemme.
Stk. 7. Skolens årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før generalforsamling/repræsentantskabsmøde. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekredsen/repræsentantskabet og eventuelt bidrag fra andre.
Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Dog kan skolen i begrænset omfang anvende egne midler til folkeoplysningsvirksomhed i Danmark.
Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen, og skal anvendes til skolens skole- og undervisningsformål.
Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

§ 4. Generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens/repræsentantskabets medlemmer.
Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 11, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 12.
Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum omfatte følgende:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om skolens drift
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Eventuelt.
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med dagsorden for mødet.
Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest to dage før.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde, skal afholdes inden 3 uger efter halvdelen af bestyrelsen eller 25% af medlemmerne af skolekredsen skriftligt har krævet det. Forslag til dagsorden indsendes samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 12, stk. 1.
Stk. 7. 1 medlem kan kræve skriftlig afstemning.
Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 6 vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Det 7. medlem vælges af Gram Højskoles elevforening, dog kun så længe elevforeningen har mindst 100 medlemmer. Elevforeningens medlem af bestyrelsen træder i kraft på den førstkommende generalforsamling efter opnåelse af mindst 100 medlemmer af elevforeningen. Har elevforeningen under 100 medlemmer, kan det 7. medlem vælges på generalforsamlingen efter samme procedure som de 6 andre. I dette tilfælde opfordres elevforeningen til at stille med en kandidat. Bestyrelsen skal tilstræbe at bestå af en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.
Stk. 2. Bestyrelsen kan efter behov og ønske uden at konsultere generalforsamlingen udpege én eller flere ressourcepersoner, som kan deltage i bestyrelsesmøder for at yde særlig råd og vejledning. Bestyrelsen fastsætter selv, hvor mange og hvilke møder disse personer skal deltage i, herunder også at en ressourceperson kan sidde med ved alle bestyrelsesmøder, indtil andet bestemmes. Disse personer har ikke stemmeret og er underlagt samme begrænsninger og regler om tavshedspligt mv. som almene bestyrelsesmedlemmer, jf. §5, stk. 5-6 og §7.
Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen, således at 2 medlemmer afgår hvert andet år. Genvalg kan ske.
Stk. 4. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lov om folkehøjskoler § 6, stk. 2 og 3, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.
Stk. 5. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Medarbejderne kan vælge at have 1 repræsentant ved bestyrelsens møder. Denne medarbejderrepræsentant har dog ikke stemmeret.
Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.
Stk. 7. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for kulturministeren for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekredsen.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Bestyrelsen ansætter viceforstander, hvis der er behov herfor. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen, jf. §8, stk. 1.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udnævner revisor, fastsætter elevbetalingen, godkender en årsplan for skoleåret og en indholdsplan for det enkelte kursus, samt godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.
Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt.
Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport i overensstemmelse med de gældende regler, og for at årsrapporten indsendes til ministeriet inden for den fastsatte frist, og at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten.
Stk. 6. Bestyrelsen underretter Kulturministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1: Bestyrelsen holder møde mindst fire gange om året, eller når formanden eller fire medlemmer finder det nødvendigt. Forstanderen har, sammen med en eventuel viceforstander, ret til at deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.
Stk. 2: Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.
Stk. 3: Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for i samarbejde med skolens ledelse, at de trufne beslutninger udføres.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.
Stk. 5. For bestyrelsen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.
Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.
Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler.
Stk. 8: Bestyrelsen kan ved konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer.

§ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Forstanderen, der overfor bestyrelsen har det pædagogiske ansvar, forestår den daglige ledelse af skolen og foretager tillige under ansvar overfor bestyrelsen ansættelse og afskedigelse af skolens lærere og øvrige medarbejdere. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.
Stk. 2. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.
Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. Medarbejderråd

Stk. 1. Skolens forstander og faste medarbejdere danner et medarbejderråd. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:
– Driftsbudgetter
– Kursus- og undervisningsplaner
– Byggesager og større investeringer
– Ansættelse og afskedigelse af forstanderen.
Medarbejderrådets udtalelse kan desuden indhentes i andre sager der har afgørende betydning for skolen.
Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet.

§ 10. Regnskab og revision

Stk. 1. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af folkehøjskoler.
Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lov om folkehøjskoler § 6.
Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand, under dennes forfald af næstformanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.
Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.

§ 12. Vedtægt og vedtægtsændringer

Stk. 1. Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Kulturministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, værdigrundlag, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven.
Stk. 3. Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling/repræsentantskabsmøde.

§ 13. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.
Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.
Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.
Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Kulturministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om folkehøjskoler.

Vi er et ungt, men erfarent hold af højskolefolk, der laver en højskole bygget på tårnhøj faglighed og ønsket om at gøre vores samfund til et bedre sted.

Kontakt

© Gram Højskole. Alle rettigheder forbeholdes.  Drevet af: Ideværkstedet.